– папка од хромо картон

– со 3 клапни

– за А4 формат