– димензија 127 x 76 mm

– 100 листа

– жолта боја